جدول استاندارد واشر آلیاژ پیچ

 

استاندارد شرح گرید اندازه
DIN 126 واشر مطابق استاندارد    سایز M16 تا M36
DIN 6916 واشر مطابق استاندارد     سایز M16 تا M36